Journal of Theoretical
and Applied Mechanics

7, 3, pp. 273-282, Warsaw 1969

Zastosowanie grafów przepływu do pewnych zagadnień mechaniki budowli

Jacek Pietrzak, Kazimierz Wrześniowski
Artykuł niniejszy zawiera omówienie grafów przepływu, ich koncepcji oraz sposobu rozwiązywania. Rozpatrywany typ grafów, zaproponowany przez Masona [6], stanowiący pewien system algebry graficznej, ze względu na swój ogólny charakter wykorzystywany może być w dziedzinach różniących się znacznie charakterem fizycznym od dziedzin zasadniczych zastosowań — elektroniki, elektrotechniki, teorii modelowania. Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na stosunkowo mało znany w kraju aspekt zastosowań grafów przepływu do zagadnień mechaniki budowli. W dziedzinie tej grafy przepływu wykorzystywane mogą być dla graficznej reprezentacji metod obliczeniowych, co poza korzyściami natury pojęciowej pozwala osiągnąć w pewnych przypadkach również oszczędności w zakresie nakładu pracy obliczeniowej.

APPLICATION OF FLOW GRAPHS TO SOME PROBLEMS OF STRUCTURAL MECHANICS

A general idea of flow graphs is derived in the paper. The paper contains also considerations of possible application of the graphs in the structural analysis. Some numerical examples are enclosed.