Journal of Theoretical
and Applied Mechanics

28, 1-2, pp. 101-108, Warsaw 1990

Shakedown analysis in the case ot imposed displacement

Jan A. König, Sławomir Pycko

Przedstawiono rozszerzenie twierdzeń teorii przystosowania na przypadek występowania zmiennych w czasie wymuszeń kinematycznych na brzegu ciała. Porównano na przykładzie belki ciągłej powyższy przypadek obciążenia z przypadkiem ''równoważnych'' obciążeń statycznych.