Journal of Theoretical
and Applied Mechanics

28, 1-2, pp. 255-275, Warsaw 1990

Some basic problems of the finite elements analysis of elastoplastic structures (a survey)

Zenon Waszczyszyn

Praca ma charakter przeglądowy. Zwrócono uwagę ha podstawowe różnice między analizą skończenie elementową konstrukcji sprężystych i sprężysto-plastycznych. Zasadnicze znaczenie są analiza na poziomie punktu P, gdzie korzysta się z równań konstytutywnych materiału sprężysto-plastycznego. Na poziomie przekroju f zachodzi konieczność posługiwania się wzorami kwadraturowymi celem obliczenia uogólnionych sił przekrojowych. Wskazano na zalety posługiwania się rożnymi schematami procedur przyrostowych na poziomie P i całego układu B. Przykład liczbowy potwierdza korzyści wynikające ze stosowania niejawnego schematu całkowania na poziomie P i metody Newtona-Rapbsona na poziomie B.