Journal of Theoretical
and Applied Mechanics

29, 1, pp. 211-217, Warsaw 1991

O stronie językowej terminologii w mechanice

Alicja Nagórko
Współczesna terminologia naukowa z zakresu mechaniki wymaga w opinii samych przedstawicieli tej dyscypliny szczególnej troski. XXII Zjazd PTMTiS powołał Komisję, której powierzono zadanie krytycznego przeglądu terminów i różnych działów mechaniki pod kątem ich poprawności językowej. W Komisji terminologicznej znalazł się także językoznawca, rzecz jasna profan w zakresie mechaniki.

Już sam fakt wyłonienia podobnej Komisji świadczy o istnieniu zastrzeżeń co do terminologii w zainteresowanym środowisku. Niewykluczone, że zastrzeżenia formułowane przez matematyków-mechaników i językoznawców mogą być różnej natury. Językoznawca nie czuje się kompetentny w zakresie merytorycznej, rzec można ''semantycznej'' oceny haseł z obcej mu dziedziny wiedzy. Ponieważ jednak tworzywem wszelkiej technologii jest język, lingwista może stosować jako miarę oceny kryteria językowe i logiczne (nie mówiąc już o podstawowym – kryterium zdrowego rozsądku). Uwagi poniższe spisane zostały z takiej właśnie lingwistycznej perspektywy.