Journal of Theoretical
and Applied Mechanics

29, 1, pp. 57-81, Warsaw 1991

The vibrations of self-excited system with parametric excitation and non-symmetric elasticity characteristic

Kazimierz Szabelski

W pracy poddano analizie drgania układu samowzbudnego z wymuszeniem parametrycznym i nieliniową charakterystyką sprężystości typu kwadratowego. Badania przeprowadzono przy zastosowaniu jednej z metod analitycznych, symulacji analogowej i analizy numerycznej. Oceniono przydatność zastosowanej metody analitycznej w badaniach drgań tego typu układów. Rozpatrzono zagadnienie stateczności rozwiązań, ustalając przy tym wartości parametru częstości, dla których następuje jakościowa zmiana struktury topologicznej trajektorii fazowych.