Journal of Theoretical
and Applied Mechanics

23, 3-4, pp. 617-623, Warsaw 1985

Fracture toughness of high-melting metals and alloys (in Russian)

W. T. Troszczenko, E. I. Uskow, A. W. Babak

ODPORNOŚĆ NA PĘKANIE TRUDNOTOPLIWYCH METALI I STOPÓW

Przedstawione zostały wyniki badań odporności na pękanie odkształcanego i rekrystalizowanego wolframu technicznej czystości w zakresie temperatury 20 - 2000 stopni C. Charakterystyczną cechą zależności temperaturowej K_Ic dla odkształcanego wolframu jest obecność ekstremum przy temperaturze krucho-lepkiego przejścia T_xp^B i obniżenia K_Ic w zakresie T_xp^B - 2000 stopni C, a dla rekrystalizowanego niezależność K_Ic od temperatury i parametrów strukturalnych (efektywny rozmiar ziarna i gęstość mikroszczelin). Specyfikę zmiany odporności na pękanie wolframu można objaśnić wzajemnym oddziaływaniem dwóch procesów – uplastycznienia materiału i osłabienia wytrzymałości na granicy ziaren.