Journal of Theoretical
and Applied Mechanics

8, 3, pp. 239-256, Warsaw 1970

Uwagi o infinitezymalnej teorii materiałów sprężysto/lepkoplastycznych

Włodzimierz Wojno
Materiał sprężysto/lepkoplastyczny jest modelem materiału, który zachowuje się sprężyście do osiągnięcia statycznej granicy plastyczności, po której przekroczeniu pojawiają się w nim efekty reologiczne w postaci sprzężonych ze sobą efektów lepkich i plastycznych. Głównym celem niniejszej pracy jest rozszerzenie, na drodze przejścia granicznego od przedstawionej w [18, 19, 20] torii przy odkształceniach skończonych, proponowanej w pracach [4-8, 11] infinitezymalnej teorii materiałów sprężysto/lepkoplastycznych na przypadek procesów termodynamicznych, a także uzyskanie i przebadanie ograniczeń, jakie wynikają z drugiego prawa termodynamiki.

NOTES ON THE INFINITESIMAL THEORY OF ELASTIC/VISCOPLASTIC MATERIALS

So far, both the infinitesimal and the finite deformation theories of elastic/viscoplastic materials have been developed independently. The aim of the paper is to obtain the infinitesimal theory as a limiting case of the thermodynamical theory at finite strains with the conditions that displacement gradients and temperature increments are small. As a result, both the generalized constitutive equations and the restrictions that are imposed on them by the second law of thermodynamics have been obtained. Finally, the particular cases, such as the isotropic work-hardening, the yield condition with a non-stationary yield surface and the isotropic materials, has been discussed.