Journal of Theoretical
and Applied Mechanics

7, 2, pp. 155-163, Warsaw 1969

O pewnym przypadku anizotropii

Janusz Klepaczko
Dotychczasowe badania eksperymentalne warunku plastyczności sprowadzały się głównie do śledzenia zmian pewnej powierzchni, która jest geometrycznym przedstawieniem matematycznego sformułowania takiego warunku w dziewięciowymiarowej przestrzeni naprężeń. Ze względu na trudności związane z techniką eksperymentu, doświadczenia przeprowadza się zazwyczaj dla płaskiego stanu naprężenia. Taki schemat doświadczalny odpowiada przeprowadzaniu prób na cienkościennych próbkach rurkowych lub na blachach rozciąganych w odpowiedni sposób. Zwykle doświadczenia takie są przeprowadzane dla materiałów, które można uważać za izotropowe przy małych wartościach odkształceń. Przedmiotem dyskusji w niniejszej pracy jest przypadek, gdy materiał, który można uznać początkowo za izotropowy nabywa cech anizotropowych podczas procesu deformacji. Jest to przypadek tzw. anizotropii odkształceniowej.

ON A CERTAIN CASE OF ANISOTROPY

This work represents an analysis of a certain case of anisotropy for an annealed aluminium sheet. The entire analysis is focused on the case when anisotropy takes place during the testing, centrary to the case when a tested material exhibits anisotropy before the testing. Two series of experiments have been carried out. In the first series the stress-strain characteristics for seven directions were taken. On this basis the anisotropy coefficients were obtained. In the second series, the specimens deformed in the rolling direction were reloaded in six different directions. As a result of reloading the “fading memory” effects were observed.