Journal of Theoretical
and Applied Mechanics

7, 4, pp. 385-414, Warsaw 1969

Ciecze nienewtonowskie w świetle mechaniki kontinuum

Stefan Zahorski
Zainteresowanie cieczami nienewtonowskimi, których własności mechaniczne odbiegają istotnie od cieczy klasycznych, wzrasta ostatnio znacznie z uwagi na rozwój przemysłu tworzyw sztucznych, przemysłu papierniczego i spożywczego, przemysłu paliw płynnych i smarów itp. Niniejszy przegląd stawia sobie za cel zaznajomienie z najważniejszymi zagadnieniami teorii i wynikami doświadczeń w ujęciu mechaniki kontinuum. Sposób przedstawienia obliczony jest na czytelnika zaznajomionego z podstawami mechaniki kontinuum, lecz nie będącego specjalistą w dziedzinie cieczy nienewtonowskich. Należy również podkreślić, że przegląd ten nie pretenduje do zbyt wielkiej ogólności i reprezentatywności; częściowy wybór literatury dokonany został w celu jak najlepszego i najpełniejszego, w opinii autora, zilustrowania pewnych zjawisk i sposobów ich wyjaśnienia.

NON-NEWTONIAN LIQUIDS IN THE LIGHT OF CONTINUUM MECHANICS

The growing interest in non-Newtonian liquids, the mechanical behaviour of which considerably differs from that of classical liquids, remains in close connection with scientific and industrial purposes. The present paper gives a general survey of the most important results achieved so far on the basis of continuum mechanics. Many problems of more specialized validity, e.g. structural methods, thermodynamics and heat transfer, diffusion, turbulent flows etc., are not included into the survey as well as the problems of infinitesimal linear viscoelasticity. The paper begins with presentation of some limitations of the classical theory of Navier-Stokes valid only to Newtonian liquids. Next, the theory of incompressible simple fluids as applied to the class of viscometric flows is developed in greater detail. Some other types of flows for simplified models are also discussed. A general classification of liquids directly or indirectly related to incompressible simple fluids is presented in one of further sections. So called fluids of the second grade and fluids with convected elasticity are briefly outlined. At the end of the paper some problems of stability are discussed, especially for the case of plane steady shearing flows.