Journal of Theoretical
and Applied Mechanics

7, 4, pp. 465-505, Warsaw 1969

Wpływ poziomu naprężenia i współczynnika amplitudy naprężenia na proces wibropełzania

Anatoliusz Jakowluk
Przedstawiana praca poświęcona jest zbadaniu wpływu niektórych parametrów na proces wibropełzania próbek, poddanych działaniu jednoosiowego stanu naprężenia. Dla ustalenia tych parametrów i zdefiniowania pojęcia „wibropełzanie” przeanalizujemy zastosowaną zmienność naprężenia w czasie. Celem niniejszej pracy jest wyjaśnienie, na stopie Al-Mg-Si(PA4) w stałej temperaturze, wpływu na proces wibropełzania następujących parametrów: 1) poziomu naprężenia, 2) współczynnika amplitudy naprężenia, naprężenia średniego i naprężenia maksymalnego. Ostatni punkt od strony jakościowej był przedstawiony we wcześniejszej pracy autora [12]. W tym miejscu badania te będą przedstawione również od strony ilościowej.

THE EFFECT OF STRESS LEVEL AND THE STRESS AMPLITUDE COEFFICIENT ON THE PROCESS OF VIBRATIONAL CREEP

The investigations were carried out on an aluminium alloy Al-Mg-Si (PA4) under an uniaxial state of stress at a temperature of 296K and a frequency of 31Hz. For a constant mean stress am, the vibrational creep curves are the higher in respect to the creep curve, the greater the stress amplitude coefficient. For a constant maximum stress, the vibrational creep curves are the lower, the greater the A. However, for a very small A(0,0066) the vibrational creep curve is higher than the creep curve. Thus Strongly activating influence of small vibrations on the vibrational creep process is clearly visible. In the case of a small A(0,0066), it was found that the higher the level of stress, the greater is the effect of the vibrations on the vibrational creep process. A physical interpretation of the vibrational creep is also presented in the paper.