Journal of Theoretical
and Applied Mechanics

5, 1, pp. 19-33, Warsaw 1967

O oporze przy toczeniu sztywnej kuli po podłożu lepkosprężystym

J. Halaunbrenner, A. Kubisz
Ze względu na coraz szersze zastosowanie tworzyw sztucznych jako materiałów na elementy maszyn oraz jako materiałów dźwiękochłonnych i tłumiących drgania zachodzi potrzeba zbadania ich zachowania się w połączeniach tarciowych. Poniższa praca rozpatruje związek, jaki zachodzi pomiędzy oporem przy toczeniu sztywnej kuli po podłożu lepkosprężystym a własnościami mechanicznymi podłoża. Ograniczono się do niewielkich nacisków normalnych, aby rezultaty pomiarów można było porównać z wynikami przybliżonych teorii, opracowanych dla liniowych związków między naprężeniami a odkształceniami oraz ich pochodnymi względem czasu.

ON THE ROLLING RESISTANCE OF A RIGID BALL MOVING ON THE VISCO-ELASTIC BASE

The presented experimental work consists of 3 parts. In part I the visco-elastic properties of some resins of considerable retardation times and low elastic moduli were investigated. From the creep and relaxation measurements the retardation and relaxation spectra were obtained. In the second part, the resistance of rolling of the steel ball on the samples made of the investigated resins was measured. The effect of speed on the resistance force was observed and the photographs of contact area at various speeds were taken. Part III contains the plot of rolling resistance coefficient vs. „time of contact”, contact diameter parallel to the velocity. This curve has a shape similar to the relaxation spectrum: the maxima on both the curves appearing at the same time.