Journal of Theoretical
and Applied Mechanics

3, 2, pp. 55-66, Warsaw 1965

Doświadczalne badanie powierzchni plastyczności wstępnie odkształconego mosiądzu

J. Miastkowski, W. Szczepiński
Warunkiem plastyczności dla metali w stanie wyżarzonym znajdującym bardzo dobre potwierdzenie doświadczalne jest warunek Hubera-Misesa. Dla rzeczywistych metali, wykazujących wzmocnienie, warunek ten przestaje obowiązywać natychmiast po pojawieniu się w procesie obciążenia nawet małych odkształceń plastycznych. Zjawisko wzmocnienia wskazuje na rozszerzanie się początkowej powierzchni plastyczności w przestrzeni naprężeń. Jednocześnie efekt Bauschingera powoduje, że rozszerzanie to nie może być symetryczne. Doświadczalna weryfikacja różnych koncepcji teoretycznego ujęcia bardzo złożonego zjawiska wzmocnienia przeprowadzana jest niemal wyłącznie w płaskim stanie naprężenia, jaki daje się zrealizować w cienkościennych rurkowych próbkach, obciążonych różnymi kombinacjami siły osiowej, momentu skręcającego i ciśnienia wewnętrznego. We wcześniejszych pracach doświadczalnych droga wstępnego obciążenia powyżej początkowej granicy plastyczności była bardzo prosta (jednoosiowe rozciąganie lub czyste skręcanie), to wykazały one bardzo złożony charakter zmiany kształtu powierzchni plastyczności, nie dający się opisać żadną z podanych zależności teoretycznych. W niniejszej pracy zastosowano złożoną drogę obciążania stwierdzając, że oprócz zmiany kształtu i przesunięcia powierzchnia odpowiadająca granicy proporcjonalności może doznawać obrotu, czego również nie uwzględniają wcześniejsze hipotezy.

AN EXPERIMENTAL STUDY OF YIELD SURFACES OF PRESTRAINED BRASS

Experimental results for twenty-eight tubular specimens of a M63 brass, subjected to combined biaxial tension are presented in the study of the effect of prestraining on the shape of the yield surface. Yield surfaces are found for various definitions of the yield locus. The strain increments are also shown in the stress plane in order to compare their orientation with the normality criterion. Moreover, the lengths of elastic and plastic strain increment vectors are compared at different moments of loading.