Journal of Theoretical
and Applied Mechanics

2, 1, pp. 15-23, Warsaw 1964

Przegląd polskich prac dotyczących zagadnień z mieszanymi warunkami brzegowymi w teorii sprężystości

Zbigniew Olesiak
W niniejszym przeglądzie omówimy pewną klasę zagadnień z mieszanymi warunkami brzegowymi, nazywaną czasem klasą zagadnień o nieciągłych warunkach brzegowych. Omawiać będziemy więc takie rodzaje mieszanych warunków brzegowych, przy których punkty nieregularne brzegu (załomy) nie pokrywają się z punktami rozgraniczającymi różne warunki brzegowe. Rozpatrywać będziemy zagadnienia z mieszanymi warunkami brzegowymi w mechanice ciała stałego w podanym powyżej sensie, opublikowane przez autorów polskich w czasopismach krajowych i zagranicznych. Prace te można grupować przyjmując za punkt wyjścia różne kryteria, a więc na przykład według działów mechaniki stosowanej jak teoria tarcz, płyt, powłok, klasyczna teoria sprężystości, termosprężystość itp. Można je również omawiać w porządku chronologicznym ich powstawania. W naszym przeglądzie odnośne prace będziemy rozpatrywać według zastosowanych metod matematycznych.

REVIEW OF THE POLISH PAPERS CONCERNING THE PROBLEMS WITH DISCONTINUOUS BOUNDARY CONDITIONS IN THE THEORY OF ELASTICITY

About 50 recent papers by Polish authors on the above problem are discussed. Some mathematical methods of solutions are presented.