Journal of Theoretical
and Applied Mechanics

2, 2, pp. 15-25, Warsaw 1964

Z badań fotosprężystych stanu naprężenia wywołanego ciężarem własnym z uwzględnieniem wpływu podłoża

Roman Stefan Doroszkiewicz
Fotosprężystość jest jedną z najbardziej znanych i ogólnie stosowanych metod analizy naprężeń. Jednakże, o ile autorowi wiadomo, przeprowadzono dotychczas jedynie nieliczne badania fotosprężyste stanu naprężenia ciał niejednorodnych obciążonych ciężarem własnym pomimo tego, że omawiany problem ma duże znaczenie dla praktyki inżynierskiej. W badaniach tych, dotyczących wyznaczania rozkładu naprężeń w zaporach, wpływ różnych współczynników sprężystości podłużnej E zapory i podłoża, wyznaczano przez zbadanie modelu płaskiego o odpowiednich stosunkach grubości obszarów modelujących zaporę i podłoże. Wyznaczony tym sposobem stan naprężenia w punktach dostatecznie odległych od linii kontaktu obu modeli nie budzi zastrzeżeń. Natomiast w bezpośrednim sąsiedztwie połączenia tych modeli wprowadzano trójwymiarowy stan naprężenia, co wyklucza możliwość wyznaczenia wartości naprężeń faktycznie panujących w punktach brzegu kontaktu zapory i podłoża. Brak wzmianek w literaturze fachowej o dokładniejszych badaniach fotosprężystych powyższego zagadnienia można wyjaśnić jedynie wielkimi trudnościami laboratoryjnymi, jakie nastręczają badania tego rodzaju. W pracy niniejszej autor przedstawia swe pierwsze badania mające na celu opracowanie metody fotosprężystości umożliwiającej bardziej dokładne rozwiązanie zadań z zakresu tego problemu.

PHOTO-ELASTIC INVESTIGATION OF THE STATE OF STRESS PRODUCED BY OWN WEIGH IN A TRIANGLE RESTING ON ELASTIC FOUNDATION

The problem of stresses in a triangle loaded by own weight is discussed. Six models have been tested with the following ratios of the Young moduli of the triangle and the foundation; 0.011; 0.36; 0.82; 1; 2.76; 90. The introductory experiments were based on the centrifugal method combined with freezing; then the flash light method has been employed. In the latter tests the models were made of high-sensitive rubberlike epoxy resins polimerized in the laboratory of the Institute. Special equipment designed and built in the Laboratory of Stress Analysis of the IPPT-PAN has been described. A brief discussion of the obtained results follows, and the idea of a new method is outlined enabling us to obtain a more correct stress distribution in the case when a field of gravitational forces is acting upon a body composed of parts having different elastic properties.