Journal of Theoretical
and Applied Mechanics

21, 2-3, pp. 179-188, Warsaw 1983

Numerical analysis of large deflection behaviour of elastic-plastic shells of revolution

Maria Radwańska

Równania dużych ugięć i małych odkształceń są przyjęte do analizy sprężysto-plastycznych powłok obrotowo-symetrycznych. Zakłada się dwuwarstwowy przekrój typu ,,sandwich'' lub aproksymację pełnościennego przekroju równoważnym wielopunktowym przekrojem. Przyjęto równania teorii płynięcia plastycznego dla materiału z mieszanym kinematyczno-izotropowym wzmocnieniem. Do całkowania równań, zapisanych w postaci quasi-liniowej i rozdzielonych względem przestrzennej i czasowej zmiennej przyjęto półodwrotną metodę numerycznego całkowania. Dla małowyniosłych powłok utrata stateczności jest związana z osiągnięciem górnego obciążenia granicznego. Przykłady liczbowe dla powłok sferycznych obciążonych ciśnieniem zewnętrznym wskazują, że w zależności od parametrów powłoki i wzmocnienia materiału możliwy jest przeskok. Pozakrytyczne ugięcia silnie zależą od rozwoju stref plastycznych, lokalnych obciążeń i wtórnych uplastycznień.