Journal of Theoretical
and Applied Mechanics

28, 1-2, pp. 199-206, Warsaw 1990

Stress-assisted corrosion of reinforced concrete

Stefan Piechnik, Adam Zaborski

W niniejszej pracy wykorzystano model korozji naprężeniowej zaproponowany przez Aifantisa. Dokonano uogólnienia modelu na przypadek efektywnego współczynnika dyfuzji, będącego dowolną funkcją zarówno współrzędnych, jak i stopnia koncentracji roztworu. Ponadto w równaniu bilansu masy uwzględniono zmianę stężenia wynikająca z przebiegającego procesu chemicznego. W rozwiązaniu numerycznym sformułowanego zagadnienia początkowo-brzegowego wykorzystano schemat Peacemana-Rachforda metody rożnic skończonych. Pokazano wyniki obliczeń przykładów prętowych elementów konstrukcji żelbetowych.