Journal of Theoretical
and Applied Mechanics

28, 1-2, pp. 65-74, Warsaw 1990

Nonhomogenous, circular thick-walled fully plasticized at failure cylinders under nonuniformly distributed pressure

Anna Dollar, Zdzisława Kordas

W pracy poszukuje sie niejednorodności plastycznej materiału, która zapewnia całkowite uplastycznienie kołowych przekrojów cylindrów grubośćiennych, obciążonych nierównomiernie rozłożonymi ciśnieniami: zewnętrznym i wewnętrznym. Zastosowano metodę funkcji naprężeń. Funkcję tę, podobnie jak ciśnienia, rozwinięto w szeregi trygonometryczne (celem zapewnienia okresowości rozwiązań). Poszukiwaną granięe plastyczności wyrażono z warunku plastyczności Hubera-Misesa-Hencky'ego poprzez współczynniki rozwinięcia.