Author Details

Kozikowska, Agata, Faculty of Architecture, Bialystok University of Technology, BiaƂystok, Poland