Journal of Theoretical
and Applied Mechanics

4, 2, pp. 97-107, Warsaw 1966

Stabilność układu wibro-uderzeniowego o wymuszeniu kinematycznym

Bohdan Kowalczyk
W ciągu ostatnich lat coraz częściej stosowane są mechanizmy, które możemy objąć wspólną nazwą mechanizmów wibro-uderzeniowych. Przykładami tego rodzaju mechanizmów są wibromłoty, używane do pogrążania w grunt pali i rur, zagęszczarki, ubijaki, pewne typy młotów sprężynowych itp. W mechanizmach tych drgania wibracyjne znalazły zastosowanie ze względu na możność uzyskania dużych wartości sił, energii kinetycznej i przyśpieszeń części roboczej. Praca niniejsza jest próbą analizy ruchu i stabilności strukturalnej mechanizmu wibracyjno uderzeniowego, w którym siła wymuszająca drgania powstała nie na skutek ruchu wibratora (tak jak to zachodzi np. w wibromłotach lub zagęszczarkach), ale w wyniku wymuszenia kinematycznego, spowodowanego ruchem wodzika mechanizmu sinusoidalnego. Układ wibracyjny omawiany w niniejszej pracy jest układem nieliniowym ze względu na występowanie uderzeń w czasie każdego cyklu pracy.

STABILITY OF A VIBRATORY-IMPACT SYSTEM WITH KINEMATICAL EXCITATION

The paper concerns the vibratory-impact system consisting of a vibrating mass which strikes the motion-less buffle during the vibration period. The forced vibration of the mass is obtained by means of sine-mechanism connected kinematically with the mass. The differential equation of motion of the considered system is derived and solved and then a certain
conditions assuring the impact are formulated. Using Andronov’s definition of structural stability the range of the parameters of the system is obtained within which the motion is periodical.