Konkurs na organizację V Polskiego Kongresu Mechaniki, 2023

Konkurs na organizację V Polskiego Kongresu Mechaniki, 2023

Uchwałą nr 2/XXXIX/2019 z 25 kwietnia 2019 r. Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej ogłosił konkurs na zorganizowanie we wrześniu 2023 roku V Polskiego Kongresu Mechaniki jako międzynarodowego forum prezentacji i dyskusji oryginalnych prac naukowych z zakresu szeroko pojętej mechaniki wraz z zagadnieniami interdyscyplinarnymi.

 1. Do konkursu mogą zgłaszać się oddziały PTMTS po uzgodnieniach środowiskowych i po uzyskaniu wstępnych deklaracji instytucji naukowych działających na ich terenie (uczelnie, instytuty badawcze, grupy tych instytucji) mających znaczny dorobek w zakresie tematyki Kongresu oraz dysponujących odpowiednim potencjałem organizacyjnym.
 • Zgłoszenie powinno zawierać propozycje:
 • miejsca i terminu Kongresu,
 • instytucji organizującej lub instytucji współorganizujących Kongres,
 • kandydata na Przewodniczącego Kongresu (wybitna postać z obszaru mechaniki w Polsce),
 • kandydata na Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego,
 • sposobu publikowania referatów po Kongresie,
 • szacunkowej wysokości opłaty pobieranej od uczestnika.
 • V Polski Kongres Mechaniki może być zorganizowany wspólnie z kolejną, przypadającą w roku 2023, międzynarodową Konferencją 25th International Conference on Computer Methods in Mechanics, jako PCM-CMM-2023, podobnie jak Kongresy trzeci (2015 w Gdańsku) i czwarty (2019 w Krakowie).
 • Zgłoszenia należy kierować do Biura PTMTS na adres poczty elektronicznej: biuro@ptmts.org.pl w terminie do 31 maja 2019 r.
 • Decyzję w sprawie powierzenia organizacji V Polskiego Kongresu Mechaniki podejmie Stały Komitet Kongresowy i ogłosi podczas trwania PCM-CMM-2019 w Krakowie.

Przewodniczący PTMTS (-) Włodzimierz Kurnik

Sekretarz Generalny (-) Witold Elsner